Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

måndag 17 november 2014

Nya lögner om vindkraften

Kostsam idyll

Igår 16/11 sände Rapport ett inslag som SVT uppenbarligen köpt av Vindkraftsmaffian. Iklädd auktoritär skyddshjälm och utan att rodna påstod vd:n för Statkraft Jacob Norström att det är vindkraften som håller de svenska elpriserna nere på dagens låga nivå!

Som Skeppsgossen och många andra framhållit vid ett otal tillfällen är det ju tvärtom så att elpriserna i Sverige är onödigt höga på grund av det s.k elcertifikatsystemet, alltså den straffskatt som vi betalar för att berika vindkraftsbaronerna. Enligt senaste uppgifter uppgår den till 20 öre per kilowatt. Men i likhet med halalcertifieringen på kyckling, godis, skönhetsmedel m.m. som muslimerna infört tvingas vi alla betala för något vi aldrig efterfrågat och som de flest inte vill ha. Därför blir påslaget per kilowattimme per abonnent "endast" ca 3 öre.

Och det kan man väl stå ut med? Nej, för även om beloppet är litet finns det ingen anledning att subventionera ett energislag som efter 30 år inte kan bära sina egna kostnader och som därtill är fullkomligt onödigt och meningslöst. Om vi inte haft snart 3000 vindkraftverk i landet så skulle kilowattpriset ha varit minst 20 procent lägre, och landskapet hade inte förfulats av en skog av 150 meter höga propellertorn.

2012 betalades ca 2,5 miljarder kr ut i direkta bidrag till vindkraftsindustrin. 2020 kommer denna summa vara närmare 10 miljarder kr per år. Kärnkraften var subventionerad vid utvecklingsstadiet men den har betalat tillbaka allt med råge pga den unika skatten på termisk effekt, vilket ger ca 3-4 miljarder kr per år. I dagsläget krävs det 36 000 vindkraftverk för att ersätta de svenska reaktorerna och dagens alla vindkraftverk kommer att ha bytts ut minst en gång innan den första svenska reaktorn tjänat ut. Detta är sanningen som Jacob Norström och de andra vindkraftskapitalisterna försöker dölja.
 
Vad kan du som konsument göra? Bojkotta! En gång bojkottade svenskarna sydafrikanska produkter som en protest mot apartheid. På likartat sätt kan vi bojkotta halalmärkta produkter för att markera vår ståndpunkt gentemot islam. Vi behöver inte heller köpa ström från de elbolag som till och med säger sig "älska vind". Det finns faktiskt mindre elleverantörer som inte har denna "miljövänliga mix" som det så fint heter i reklamen utan levererar ström från enbart vattenkraft.

Ett område som börjat känna av vad vindkraft innebär för vardagslivet och boendemiljön är Tegelbyarna i nordvästra Skåne. Trots skriftliga protester till en mängd myndigheter kunde byalagen inte stoppa bygget av en vindpark omfattande 13 jätteturbiner. För närvarande störs friden från morgon till kväll av den tunga lastbilstrafiken på smala vägar. Invånarna klagar men gör inget konkret för att stoppa den. Kanske borde de skicka efter ett gäng certifierade stenkastare från någon av förorterna - stenkastarna är ju straffria också när de angriper utryckningsfordon.

Skeppsgossen avslutar med ett citat av den brittiske bloggaren James Dellingpole: “Jag kan inte för mitt liv begripa hur människor som ägnar sig åt detta lurendrejeri kan sova om nätterna. Men jag vet vilket straff de borde få. De borde tvingas att tillbringa resten av sina liv i ett av de många övergivna husen intill närmaste vindpark.”


tisdag 11 november 2014

Vindpark i USA förklarad som hälsofara!

Skulle kunna vara ett foto från Tegelbyarna i Skåne

Hurra! utbrister Skeppsgossen när han läser att hälsovårdsnämnden i Brown County, Wisconsin, har förklarat traktens vindpark för en hälsofara. Parken består av åtta 150 meter höga turbiner på 2,5 MW, högre än några andra vindkraftverk i staten Wisconsin. Anläggningen stod klar för fyra år sedan.

Under dessa fyra år har allmänheten alltmer högljutt klagat över bullret och för ett år sedan beslöt myndigheterna att göra en opartisk utredning. Mätningarna som skedde med hjälp av s.k. mikrobarometrar visade bland annat att bullret och infraljudet i huvudsak drabbade de boende i fastigheter som låg inom en mils avstånd från vindkraftparken.

En av de ansvariga för beslutet är läkaren Jay Tibbetts. Han sager så här: “Vi är verkligen inte negativt inställda till vindkraften som sådan, men vi kan inte heller blunda för det här problemet. Tre familjer har flyttat härifrån och vi vet att man haft samma problem på andra håll. I Ontario har 40 familjer lämnat sina hem för att komma bort från vindkraftverken”. Han nämner också att det allvarligaste klagomålet kommer från en sjuksköterska som drabbats av permanent hörselnedsättning.

Just nu håller man i Rögle i nordvästra Skåne på att uppföra en motsvarande vindpark. De boende i området som kallas Tegelbyarna har i flera år protesterat mot bygget utan att få gehör. I en artikel i HD 2012 anser man inom byarådet att det är "häpnadsväckande" att beslutande instanser som Mark- och miljööverdomstolen inte alls har tagit hänsyn till en rapport från Naturvårdsverket som visar att området inte bara har stor betydelse för rovfåglar utan också för andra fåglar.

Idag klagar byarådet på Facebook över att lastbilstrafiken till och från bygget är mycket störande… Vänta bara tills turbinerna börjar snurra, säger Skeppsgossen. Då är det för alltid slut med ”det goda livet på landet” som invånarna i Tegelbyarna längtade till när de flyttade dit och en skylt liknande den till vänster kommer kanske upp så småningom också i Rögle. 

Vindkraftsexploatörerna tar inga hänsyn till människor och djur, varken i det här landet eller på andra håll i världen – huvudsaken är att de kan pungslå skattebetalarna på subventioner och fylla sina egna kassakistor. Men de styrande i Brown County har i alla fall fattat ett historiskt beslut som är väl värt en applåd. 


onsdag 5 november 2014

Under krita trivdes både växter och djur!


Ett vanligt argument som framförs av dem om tror på den globala uppvärmningen är att vi inte har tid att vänta och se. De framhåller också att en temperaturhöjning på bara 2 grader skulle leda till en katastrof - för det framgår av datorsimuleringarna. Men dessa datorberäkningar är i grunden inget annat än gissningar och kan inte ersätta några konkreta iakttagelser.

En som funderat i de här banorna är Anthony Watts som driver bloggen http://wattsupwiththat.com Visst skulle det väl vara intressant om vi kunde skapa en parallell jord, öka halten CO2 i atmosfären och studera vad som händer i verkligheten? I brist på denna möjlighet återstår en annan lika spännande, nämligen att vi går tillbaka i den geologiska historien till den period som kallas krita, dinosauriernas tid. Då var nämligen klimatet på många sätt jämförbart med det som utmålas i 2 graders-scenariot.

Så här står det i svenska Wikipedia: ”Klimatet under krita var mycket varmt, polerna var isfria och havsnivån var mycket högre än idag. Avlagringar visar att yttemperaturen i de tropiska haven kan ha varit 9-12°C och djuphavstemperaturen så mycket som 15-20°C varmare än i dag. Tethyshavet förenade de tropiska oceanerna i öst och väst och bidrog till att jämna ut klimatet på jorden. Fossil från växter anpassade för ett varmt klimat har återfunnits så långt norr ut som Alaska och Grönland, och fossil av dinosaurier har funnits inom 15° från Sydpolen… Jordens medeltemperatur var kanske inte särskilt mycket högre än under trias och jura, men temperaturskillnaderna mellan ekvator och poler var mindre, vilket bör ha lett till svagare globala vindar, mindre uppvällning och mer stillastående hav än idag…”

Enligt den engelskspråkiga versionen var den globala medeltemperaturen 18°C, det vill säga 4 grader högre än idag. CO2-halten var 1700ppm, mer än fyra gånger högre än dagens 400ppm.
Anthony Watts ställer frågan om kritaperioden var för varm för jordens olika arter. Svaret är nej. Under den här perioden uppträdde de första blommande växterna och även förfäderna till dagens däggdjur. Som de flesta känner till var det dinosaurierna som dominerade perioden i runt 80 miljoner år. Men det var inte CO2 som ledde till deras försvinnande utan ett enormt meteornedslag.

”Vad kan vi då lära oss av krita?” avslutar Watts. ”Enligt min åsikt är det att vi inte har något att frukta av CO2. Och om vår civilisation har råd att förbereda sig för kommande katastrofer så borde vi använda pengarna på försvar mot meteorer hellre än att försöka hejda harmlösa CO2-utsläpp.”

tisdag 4 november 2014

Vem vill bo i en vindkraftpark?

Personer som bor nära ett vindkraftverk kan drabbas av allvarliga hörselskador och i värsta fall till och med av dövhet. Det hävdas i en tysk undersökning som refererats i ärevördiga Royal Societys tidskrift Open Science (september). 

Studien har gjorts av forskare vid universitetet i München och omfattar 21 friska män och kvinnor i åldrarna 18 till 28 år. En av de ansvariga för studien, dr Marcus Drexl, säger att vi inte vet hur vårt hörande påverkas om vi exponeras för lågfrekventa ljud från till exempel ett vindkraftverk under längre tid. ”Kanske kan vår studie förklara vissa av de symtom som människor som bor i närheten av vindkraftverk kan drabbas av – sömnproblem, nedsatt hörsel och högt blodtryck.”

Det kan tilläggas att infraljuden som regel inte uppfattas av örat, men likafullt uppfångas de av hörselmekanismen och kan uppenbarligen ställa till skada på sikt. Det bekräftas bland annat av en artikel i Läkartidningen nr 32-33 2013 med rubriken ”Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk”. Artikeln är skriven av två specialister vid Cityhälsan ÖNH i Ängelholm, Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. 

Anledningen till att de båda tog upp bullret från vindkraftverk var att ”en ny insikt vuxit fram om central sentitisering, vilket ger en ökad förståelse för migrän, fibromyalgi och andra kroniska smärtsyndrom samt vissa fall av tinnitus och yrsel. Denna insikt har även betydelse för förståelsen av hur infraljud från vindkraftverk kan påverka hälsan. I flera studier har man funnit att boende nära vindkraftverk oftare har allvarliga sömnstörningar och depression. Man har även funnit en ökad frekvens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslighet, huvudvärk, ökad aktivering av autonoma nervsystemet med mera.”

Författarna till artikeln menar att man i gjorda studier inte tagit hänsyn till att infraljudet från vindkraftverk är ett rytmiskt pulserande ljud, och att det pulserande ljudtrycket påverkar innerörat även om något ljud inte uppfattas av individen. Tryckvågorna fortplantar sig till innerörats vätskefyllda hålrum, och denna »massageeffekt« påverkar sinnescellerna i innerörats hörsel- och balansdelar. Man har inte heller tagit hänsyn till det faktum att en del människor är känsligare än andra för sensorisk påverkan. Vissa är påtagligt känsliga för det pulserande ljudtrycket medan andra inte påverkas av det på ett märkbart sätt.

”Det rytmiskt pumpande infraljudet från vindkraftverk utgör en stimulering som påverkar innerörats sensoriska funktioner”, skriver de båda hörselspecialisterna. ”En sådan sensorisk stimulering kan hos personer med sensorisk överkänslighet framkalla central sentitisering med besvärande symtom såsom ostadighetsyrsel, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, synstörningar, med mera. Besvären uppstår även om den uppmätta bullernivån är relativt låg eftersom infraljudet hela tiden påverkar och rytmiskt ändrar trycket i innerörats vätskerum via hörselbenskedjan. Det pulserande ljudtrycket från vindkraftverk framkallar även indirekt en aktivering av det autonoma nervsystemet med ökad utsöndring av adrenalin med åtföljande stresspåslag, risk för panikångest, högt blodtryck och hjärtinfarkt för personer med ökad sensorisk känslighet.”

I artikeln i Läkartidningen slår författarna fast att ”vindkraftverk uppförs i dag alltför nära bebyggelse. Det aktuella regelverket bör därför revideras med ett ökat säkerhetsavstånd till bebyggelse för att förhindra eller reducera risker för vindkraftsrelaterad översjuklighet.”

Detta är ju något som ansvariga myndigheter runtom i världen envist förnekar eftersom deras mätningar motsäger de närboendes subjektiva erfarenheter. Men i Australien har en grupp människor som bor i närheten av en vindpark bekostat egna mätningar och inte oväntat kommit fram till helt andra resultat.

De oberoende mätningarna gjordes över hela ljudspektrum vid ett antal hus på ett avstånd på mellan 2 och 10 km från Waterloo Wind Development i södra Australien. Det visade sig att de officiella resultaten kunde ifrågasättas på en rad punkter. Skeppsgossen kan inte låta bli att undra om förhållandet är detsamma med de mätningar som görs runt vindkraftverken i Sverige.

Samtidigt växer motståndet mot vindkraftsetableringarna runtom i världen (se tidigare inlägg på Narrskeppet). Senast har ett antal byalag och föreningar i gränstrakterna mellan Strömsunds och Ragunda kommun vädjat till lokalpolitikerna om hjälp inför en planerad utbyggnad av de vindkraftsparker som redan finns där. Efter utbyggnaden skulle området ”begåvas med” totalt 510 turbiner. Att tvingas leva i ett område med 510 vindkraftverk är ett övergrepp och raserar möjligheterna att bo kvar. Det anser ett antal byalag och föreningar som nu vädjar om hjälp från lokala politiker.

Det handlar om ett område i gränstrakterna mellan Strömsunds och Ragunda kommun. Ett flertal större vindkraftsparker har byggts eller planeras och enligt en sammanställning som gjorts handlar det om totalt 510 vindkraftverk. Bland annat kräver invånarna att opartiska konsulter ska granska exploatörernas mätresultat när det gäller bland annat buller. De anser att de ljudmätningar som har gjorts inte är tillförlitliga och bygger på teoretiska modeller mer än på verkliga förhållanden.

Brevskrivarna anser att den enorma utbyggnaden kommer att leda till en allt snabbare avfolkning av bygden. Alla de saker som har gjort att folk bott kvar, trots år av försämrad samhällsservice, kommer att raseras. Befolkningen vädjar därför till makthavarna att vidta åtgärder för att begränsa skadorna. Enligt en artikel i Länstidningen ligger många byar och hushåll inom en radie av 1-2 kilometer från närmaste vindkraftverk. De ställer sig frågan vem som egentligen vill bo i en vindkraftpark.

Nej, allt fler människor håller inte med! 

lördag 1 november 2014

De grönas våta energidröm förverkligad

Byn Feldheim med 150 invånare är alla miljöpartisters våta dröm. Där har man nämligen enligt nyhetsbyrån AFP kopplat ur det nationella elnätet och lever nu enbart på lokal förnybar energi i form av vindkraft och biogas från gödsel och halm. När det blir riktigt kallt kan man också dra nytta av ett värmeverk som eldas med rester från skogsavverkningen i trakten.

Feldheim ligger inte långt från Berlin och på den närbelägna f.d. sovjetiska militärbasen har man byggt ett solkraftverk. Hela anläggningen har bekostats av ett ”grönt” energibolag tillsammans med invånarna som tagit egna lån för att få vara med. Plus tyska staten som subventionerat experimentet – dock framgår det inte med hur mycket.
  
Påståendet att man kopplat bort det nationella elnätet måste man dock ta med en nypa salt, eftersom det i samma reportage sägs att överskottselen från vind- och solkraft säljs till just detta. Förtjänsten lär väl inte bli så stor men den räcker kanske till att betala bankräntorna. Strunt i det, ”nu slipper vi göda oljeshejkerna och Putin genom att köpa olja och gas” säger en talesman för energikooperativet.

Som Skeppsgossen berättat i tidigare rapporter från Narrskeppet kan en sådan här småskalig lösning knappast rädda den tyska industrin ur den allt djupare kris som ”Energiewende” skapat. Idag har landet Europas näst högsta elpriser, samtidigt som utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka på grund av den nödvändiga satsningen på stabil kolkraft. Enligt officiell statistik svarade den förnybara ”rena” energin för 27,7 procent av elproduktionen under årets första nio månader, medan brunkolet kom strax efter på 26,3 procent.

Nu talas det om det behövs än radikalare åtgärder för att Tyskland ska kunna leva upp till det drömscenario som förverkligats i byn Feldheim, bland dem en satsning på jättebatterier för lagring av ström och så fler elbilar på vägarna. I Feldheim har man redan byggt en laddstation för elbilar och beställt ett 10 MW lithium-jon-batteri från Sydkorea. Det ska installeras nästa år och fungera dels som reservkraft och dels som en buffert vid stora variationer i det lokala nätet. Kostnad och livstid sägs det inget om. 

Okej, visst går det att förverkliga de grönas våta drömmar i så här liten skala. Men, som en god vän till Skeppsgossen påpekar, det bor 80 miljoner människor i Tyskland och för att försörja dem med elström enligt Feldheim-modellen skulle det krävas att en yta stor som hela Bayern bebyggdes med vindkraftverk och att hela Österrike täcktes med solceller. Och ändå skulle det behövas fossil reservkraft (eller kärnkraft) när det inte blåste och solen inte sken. För att nu inte tala om de enorma investeringskostnaderna för nya kraftledningar från vind- och solfarmerna.Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare