Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

tisdag 29 september 2015

En miljardindustri grundad på lögner


För en tid sedan tog Skeppsgossen del av en mycket intressant sammanställning av klimatfakta som han gärna vill förmedla. Den har gjorts av den brittiske biokemisten Robert Ashworth.   

FN-IPCC och amerikanska miljöorganet EPA har påstått att ökande halter koldioxid gör jorden varmare, när gaser och partiklar i atmosfären tvärtom bidrar till att sänka temperaturen på jorden. Även de s.k. växthusgaserna kyler ner jorden och den påstådda CO2-uppvärmningen strider mot termodynamikens andra lag – den svalare atmosfären kan inte värma upp en varmare jordyta.

EPA hävdar att en övergång till fossilfria bränslen kan hejda den globala uppvärmningen med mindre än 2/100 grader (0,018°C) mot slutet av detta sekel. Det är en sänkning som är så liten att den aldrig kan bekräftas med några gängse mätmetoder och därför har EPA hållit tyst om den. År 2009 avslutade fysikern dr Alan Carlin en studie för EPA:s räkning i vilken han drog slutsatsen att CO2 har en lätt kylande effekt på klimatet. Hans studie publicerades aldrig.

En amerikansk meteorolog har skrivit följande: “De klimatmodeller som används för att beräkna effekterna av växthusgaserna visar på en kraftig ökning av vattenånga när jorden blir varmare och denna ökning bidrar till att göra jorden ännu varmare.” Den här mannen har i likhet med andra IPCC-troende fått alltihop om bakfoten – vattenånga och CO2 bidrar i stället till att minska uppvärmningen.
För övrigt är den mängd CO2 som vi människor kan anses vara upphovet till bara mjölk från en mus jämfört med de mängder som naturen släpper ut. Om vi tog bort all CO2 som vi påstås skapa genom våra aktiviteter skulle det bara leda till att vi nådde samma utsläppsnivå som vi hade 2008. Det har inte förekommit någon uppvärmning av atmosfären sedan 1998 och ändå har halten CO2 ökat med runt 31 ppm, vilket är tre gånger så mycket som människan producerat. 

Naturen absorberar 98,5% av all CO2, både den som vi människor är upphov till och den som naturen själv producerar. Med ökande halter av CO2 ökar också växternas tillväxt via fotosyntesen och det sker en endotermisk (avkylande) reaktion. För varje 500 gram biomassa som bildas avlägsnas ca 8 000 Btu ur atmosfären. CO2 absorberas, syre frigörs. En dubblering av CO2 ökar graden av fotosyntes med i runda tal 300 procent, beroende på temperatur och omgivningens fukthalt.

Naturen har en inbyggd reglermekanism för mängden CO2 i atmosfären. Att vi människor ska kunna påverka den är en futil tanke. Dessutom behöver den inte regleras eftersom CO2 är en del av allt levandes livscykel och utan den skulle det inte finnas något liv på jorden överhuvudtaget!

Om det nu är så att vattenånga kyler kan man ju undra varför 40 000 personer ska fara till ett klimatmöte ”för att hejda den globala uppvärmningen”. Svaret är pengar. Stora pengar. Ett exempel: Al Gores investeringsfond Generation Investment Management LLP grundades 2004. Fyra år senare meddelades att fonden var stängd för nya investerare eftersom man redan nått målet 5 miljarder dollar. Fem miljarder dollar är inte dåligt på fyra år! Skrupelfria pseudo-forskare och investerare slog påsarna ihop och såg det insatta kapitalet växa rekordartat. Vilka konsekvenser det skulle få för världens framtid och för de människor som tjänar sitt levebröd på olja och andra fossilbaserade energikällor intresserade dem inte ett dyft.


Klimatkonsulterna på USA-marknaden har ökat omsättningen
 från ca 150 miljoner dollar 2004 till runt 900 miljoner 2014 


Den globala klimatindustrin omsätter idag 1,5 biljoner dollar om året enligt tidskriften Climate Change Business Journal. Det är liktydigt med 4 miljarder dollar per dag! Med de siffrorna i huvudet inser man lätt att inga argument – hur kloka och välgrundade de än är – kan hejda satsningarna på sol- och vindkraft, elbilar och liknande. Var finns den politiker som vågar gå mot strömmen på det här området, nu när till och med påven blivit medlem i klimatklubben?  

Påståendena att CO2 orsakar en global uppvärmning är hämtade ur luften. Vi får inte blint tro på politiker eller på forskare som blivit politiker för att skaffa sig ekonomiska fördelar. Skeppsgossen är inte ensam om att se pratet om den globala uppvärmningen som ett fult försök att få bort de fossila bränslena och ersätta dem med ”förnybara” som inte fungerar annat än som medel för ett fåtal charlataner och skojare att ytterligare berika sig. Världen är i sanning illa ute när sådana personer tillåts husera på den vetenskapliga arenan!


torsdag 24 september 2015

Utkiken: Om kolgruvor i Indien och skogsskövling i Indonesien
Den indiska koljätten Coal India planerar att fördubbla sin produktion till nästan 1 miljard ton år 2020. För att kunna göra det måste koncernen köpa upp stora landområden och skaffa miljötillstånd för ökade koltransporter på järnväg. Det kommer man säkert att få förr eller senare, säger en talesman för bolaget, och redan nu skisseras tre nya järnvägslinjer med en kapacitet på 300 miljoner ton, samtidigt som befintliga linjer förstärks så att de kan klara det ökade transportbehovet.

Kolbrytningen kommer i första hand att ske i dagbrott liksom tidigare. Men Coal India undersöker också möjligheterna att öppna gruvor under jord – idag sker bara 10 procent av den indiska kolbrytningen i gruvor. Men kostnaderna kommer att bli så höga att problemet måste utredas noggrant, säger man på Coal India. Totalt handlar satsningen om 152 nya områden för kolbrytning fram till 2020.

Samtidigt inbillar sig naiva västerländska politiker att de kan övertyga Indien och andra utvecklingsländer att satsa på förnybara energislag. Den indiska regeringen säger sig vara intresserad av till exempel solpaneler, ”om vi bara får ekonomisk hjälp”. Uppenbarligen är det inget annat än ett spel för galleriet. Satsningen på fossila bränslen klarar man ju på egen hand utan bidrag.

Här ska odlas klimatsmart biobränsle


I vissa delar av Indonesien bränner man just nu stora arealer urskog för att ersätta den med palmoljeplantager. I början på september låg brandröken tät over större delen av Sumatra. Inte heller Singapore och delar av Malaysia undgick den. Det ledde inte bara till irriterade luftrör och ögon hos människorna utan också till inställda eller försenade flyg. Studenterna vid Riau-universitetet demonstrerade och krävde att regeringen skulle utfärda undantagstillstånd och erbjuda gratis sjukhusvård till de värst drabbade.
Palmoljan används i en mängd processade livsmedel världen över, alltifrån tvål och margarin till tandkräm och glass. Efterfrågan har ökat ännu mer eftersom palmoljan också är en bas för biobränslen. De viktigaste leverantörerna är Indonesien och Malaysia. När urskogen bränts av och förvandlats till en plantage har markvärdet fördubblats.

Det gamla talesättet att hur man än vänder sig så har man rumpan bak gäller i hög grad också i miljödebatternas tid. Frågan är väl mest vilken rumpa som är den vackraste – dagbrott för kolbrytning eller nedbränd skog för palmoljeplantager.   

Trots att man hugger och bränner ner ofattbara arealer urskog världen över rapporterar forskare vid Yale att det finns 2 600 miljarder fler träd på jorden än man tidigare trott. Det innebär en ökning av den uppskattade mängden med 7,5 gånger. Totalt ska det nu finnas över 3 miljarder träd eller 422 per person.

För att komma fram till siffrorna har Yaleforskarna använt sig av en kombination av satellitbilder, skogsinventeringar och avancerade datorprogram. Tack vare detta har man kunnat framställa kartor med en noggrannhet på en kvadratkilometer.  

Men en gång fanns det i alla fall många fler träd, påpekar domedagsprofeterna. Enligt denna dystopiska skara har vi människor under 12 000 år huggit ner och bränt av exakt 46 procent av träden. Hur man nu kan veta det övergår dock Skeppsgossens förstånd med tanke på att man väl inte gjorde några satellitmätningar för så länge sen. Men tidskriften Nature tycker att siffrorna är värda att publicera så då kan väl Narrskeppet också publicera dem.


onsdag 23 september 2015

Varm, varmare, varmast

Datormodeller eller satellitdata?


Hur är det egentligen med den ”globala uppvärmningen”? Existerar den eller existerar den inte? Det finns två helt olika svar på den frågan. Båda omhuldas av statligt avlönade forskare och av miljövännerna trots att svaren inte alls stämmer överens. Och värre än så, de är båda direkt lögnaktiga.

Detta kunde Skeppsgossen läsa i en analys signerad statistikern William M. Briggs (https://stream.org/climate-change-spin-hot-hottest-year-ever-inside-global-warming-pause)


William Briggs ifrågasätter dels påståendet att det här året kommer att bli det varmaste någonsin och dels dem som säger att anledningen till att det inte är så varmt beror på att "naturliga variationer" har maskerat eller hejdat den av människan orsakade uppvärmningen.

”Så hur är det nu? Antingen är det varmare än någonsin eller också är det inte det. Om det nu är varmare har den av människan orsakade uppvärmningen inte tagit en ’paus’. Om den verkligen har tagit en ’paus’ så blir det inte varmare.”

Enkel logik kan det tyckas men klimatnarrarna vet inte vad logik vill säga. Det beror på att klimatforskningen har blivit en del av politiken, skriver William Briggs. Och inom politiken tror man på påståenden som tjänar ett visst politiskt syfte - i varje fall gör de personer som har samma målsättning det. Den globala uppvärmningen måste helt enkelt vara ett ovedersägligt faktum för att statens mål (att bli större och starkare) ska uppnås. Alltså kommer varje påstående som anammas av de troende att också anammas av de regimtrogna, oavsett om de motsäger varandra.

”Amerikanska forskare som lever på statliga pengar och uttalar sig om den globala uppvärmningen i linje med vad staten anser, skrev nyligen ett brev till presidenten och statsåklagaren där man uttryckte önskemål om att forskare som jag själv och de organisationer som stödjer mig ekonomiskt bör ställas inför rätta enligt RICO-akten (som skapades 1970 för att komma åt gangstersyndikaten). Vilka är då de forskare och organisationer som ska dras inför domstol? Jo, de som ’medvetet har fört det amerikanska folket bakom ljuset beträffande riskerna med klimatförändringarna, i syfte att försena Amerikas åtgärder mot klimatförändringarna’".

Med andra ord kan inte argument framförda av oberoende forskare och organisationer som inte följer den officiella linjen betraktas som vetenskapliga, utan de ska i stället klassas som kriminella handlingar. Något uppseendeväckande är att den forskare som ivrigast propagerat för juridiska åtgärder mot oskyldiga "betalat sig själv och sin fru 1,5 miljoner dollar ur statliga fonder för deltidsarbete".

Klimatvetenskapen är med andra ord en gren av politiken. Quod erat demonstrandum.

De forskare som påstår att “naturliga variationer” påverkat uppvärmningen har fel, fortsätter William Briggs. Som sådana naturliga variationer räknar de El Niño, Stillahavsoscillationen m.m. De menar att om dessa ”orsaker” inte fanns skulle temperaturerna snällt ha ökat enligt datormodellerna.

Vem som helst borde inse hur dålig deras logik är? De använder frånvaron av prognosticerade ökningar som bevis för att ökningarna finns där, fast i maskerad eller modifierad form! För dem är datormodellerna sakrosankta oavsett om de motsägs av verkligheten och fakta. En gång begravde man tyst och stilla vetenskapliga teorier som inte visade sig hålla måttet, men teorin om koldioxidens inverkar på klimatet får fortsätta att frodas, vilket naturligtvis beror på att så mycket ovetenskapligt nonsens är knutet till den.

William Briggs igen: ”Vi inser nu att begreppet ’paus’ är ett totalt felaktigt ord i sammanhanget. Det uttrycker vad det försöker bevisa. Att säga att det finns en ’paus’ innebär att vi anser oss veta varför atmosfären beter sig som den gör. Men om så vore fallet skulle datormodellerna under de gångna två decennierna ha blivit bekräftade. I stället har de varit alldeles galna och de blir bara värre. När vi talar om en ’paus’ erkänner vi att den globala uppvärmningen är ett faktum som vi dock inte kan se några tecken på.”

Skeppsgossen kan bara instämma i slutorden: Det är faktiskt på tiden att vi upphör med pratet om koldioxid och global uppvärmning och återgår till verklig vetenskap.

lördag 19 september 2015

Ska klimatforskare dras inför domstol?

Är det i Haag "tvivlarna" ska dömas?Medan klimatnarrarna fortsätter att ladda upp inför klimatmötet i Paris höjs alltfler kritiska röster mot de överdrifter och direkta lögner om klimatförändringarna som kanaliseras av media.

En av kritikerna är nobelpristagaren Ivar Giaever som undersökt sanningshalten i påståendena om att isen på Grönland håller på att smälta bort. Han har samlat data för de grönländska hamnarna och gjort en sammanställning över de fem kallaste och de fem varmaste åren. Slutsatsen blir att de varmaste åren var på 1930-talet och att det inte finns några värden som styrker uppgifterna om att det har blivit varmare på senare år.

En annan kritiker är danske statsgeologen Jens Morten Hansen. I en mycket läsvärd krönika i Jyllands-Posten (www.jyllands-posten.dk/debat/kronik/) drar han paralleller till bibeln och dess berättelser om skärselden och syndafloden – idag skulle allt på jorden befinna sig i paradisisk jämvikt om det inte vore för CO2-hotet från olja och kol.

”Föreställningen om den människofria naturens oföränderlighet motsägs av alla naturhistoriska discipliner som astronomi, geologi, paleontologi, biologi och evolutionsbiologi. Naturen befinner sig aldrig i 'jämvikt' utan i ständig förändring. Det är vad evolutionen lär oss. Föreställningen om den människofria naturens oföränderlighet motsägs av alla naturhistoriska discipliner såsom astronomi, geologi, paleontologi, biologi och evolutionsbiologi. Den norske dramatikern Henrik Ibsen uttryckte det så här: Evigt ejes kun det tabte.”

Enligt IPCC är nutidens klimatförändringar till största delen orsakade av människan, fortsätter Jens Morten Hansen. En sådan utgångspunkt gör det omöjligt att kritiskt granska exempelvis de välkända klimatförändringar som inträffat under de senaste 100-2000 åren. Det viktigaste skälet till detta är att modellerna i hög grad bygger på klimatsatelliternas korta mätperiod, från 1992 till idag. Väl kända naturliga klimatvariationer med periodlängder på mellan 50 och 1000 år räknas också in bland de av människan skapade.

”Sådana underlåtelser är precis lika grova som om vi försökte förutsäga nästa veckas temperaturer genom att mäta temperaturstegringen från soluppgången i morse och en timme framåt. I så fall skulle mätningarna förutsäga 100-1000 graders värme om en vecka alltefter tid och plats för mätningarna. Men väderleksutsikterna räknar naturligtvis in att jorden roterar och kretsar på varierande avstånd från solen och att naturliga temperatursvängningar förekommer både under dygnet och under året. En liknande insikt om välkända svängningar saknas i klimatprognoserna.”

Men skeptiker som Giaever, Hansen och tusentals andra bör ställas inför rätta och straffas, säger den brittisk-franskee juridikprofessorn Philippe Sands. Enligt honom bör internationella domstolen i Haag avgöra den vetenskapliga dispyten om klimatet och därmed göra det möjligt att dra dem som tvivlar på globala uppvärmning och höjda havsnivåer inför rätta.

Professor Sands har kallats både det ena och det andra av sina belackare. Skällsord som ”dåre” och ”idiot” har använts i debatten efter uttalandet. Om hans förslag skulle bli verklighet innebär det att världen än en gång skulle få uppleva globala rättegångar i en skala som vi inte upplevt sedan Galileo Galileis tid.

Skeppsgossen hoppas för egen del att toppmötet i Paris blir samma fiasko som mötet i Köpenhamn. Han hoppas också att den s.k. Gore-effekten slår till med full kraft och dränker den franska huvudstaden i meterdjup snö.torsdag 17 september 2015

Öppna ditt hjärta och betala din del av grannens solceller


Inför det stundande klimatmötet vädrar narrarna här ombord morgonluft, fylld till lika delar med grön teknik och gröna dollar. I likhet med flöjtspelaren som lurade småbarnen i fördärvet när han inte fick betalt av Hamelns borgare lockar miljöpartiet med förnybar energi och feta subventioner. "Nu är tekniken inom solenergi mogen även i mörka Sverige" förkunnar en rubrik i kvällspressen. 

I artikeln från den 15 släpper man fram aktörer som Soltech Energys vd Frederic Thelander. Han är naturligtvis opartisk (eller borde vara det!) och kan berätta att en investering på 100 000 kr i hans solceller ger en avkastning på ca 6000 kr om året "om taket är bra och i söderläge". Och Telge Energis kundchef Petra Hallebrandt - lika opartisk hon - sjunger med i kören: "Om vi satte solpaneler på 25 procent av alla tak skulle solenergin uppgå till omkring 10 procent av all vår elförbrukning". 

En guru på området är storsvindlaren Elon Musk, som påstår sig ha uppfunnit ett hembatteri kallat Tesla Powerwall som lagrar solljuset på dagarna så att husets invånare får gratis el på kvällar och nätter. Batteriet ska tillverkas vid en skattesubventionerad fabrik i Las Vegas som välsignats av självaste Barack Obama. 

I Expressens artikel kommer på slutet en liten brasklapp som lyder: "Vi kan aldrig leva på enbart sol i Sverige... Potentialen är omkring 500 000 villor och det räcker långt." Hittills svarar solkraften för 0,2 procent av den svenska elproduktionen så Soltech Energy, Musk m.fl. måste sälja rätt många solpaneler innan vi ska kunna jämföras med Tyskland och andra länder med höga elkostnader. 

Reklamen för den förnybara energin framhåller alltid att övergången till förnybar energi är hur lätt som helst. I själva verket tär den hårt på våra plånböcker och det är ju direkt vansinnigt att vi ska upprepa Tysklands, Danmarks och Spaniens misstag. Till och med i miljövänliga Kalifornien har Los Angeles nyligen vägrat att ansluta sig till ett planerat solkraftverk i Mojaveöknen på grund av de skador ett sådant projekt orsakar på fauna och miljö.  

Miljönarren Åsa Romson har aviserat ökat stöd åt solcellsindustrin med 225 miljoner under 2016. Så heter det förstås inte officiellt utan i stället talas det om "solinvesteringsstöd". Redan nu lär det stå över 4000 enskilda och företag som vill få del av detta stöd. 25 miljoner avsätts också som "stöd till energilagring" (småpengar för Mr Musk). Sammantaget betyder detta att skattebetalarna i Sverige får äran att vara med och betala 250 miljoner till grannarnas installationer - allt i den heliga klimatsolidaritetens namn. 

Så öppna era hjärtan och hjälp grannarnas elmätare att sakta farten. 


lördag 12 september 2015

Samma gamla visa, samma gamla lögner

Huvudstaden på Maldiverna, Maléa, skyddas av en 3,5 meter hög betongmur.
Enligt klimatnarrarna kommer som bekant jorden att börja koka någon gång under det här seklet – såvida vi inte agerar och stoppar klimatförändringarna (som ingen med förnuftet i behåll) sett några spår av. ”Bäst före”-datum har dock varierat åtskilligt.

För fem, sex år sedan var det år 2009 som gällde om vi skulle kunna rädda de små önationerna ute i Stilla havet från en säker drunkningsdöd. För att visa hur allvarligt läget var sammanträdde Maldivernas korrumperade regering under havsytan. Det gav rejält med klirr i kassan så att man kunde fortsätta att bygga storhotell på stränderna. Därmed flyttades också dränkningsdatum fram till 2012…

Men bara något år senare trädde Supernarren Jim Hansen från NASA in på scenen och deklarerade att 2015 var slutdatum om vi ville rädda örikena. Nu är det klimatsamtalen i Paris i dember som är ”vår sista chans” säger representanter för de lågt liggande nationerna. ”Det handlar inte om politik utan om överlevnad.”

Egentligen är det helt fantastiskt hur media kan gå på lögnerna om det grymma havet som bara väntar på sitt tillfälle att svälja Maldiverna, Kiribati och Marshallöarna. Profetiorna har blivit en följetong, och de som inte tror på dem kallas klimatförnekare. Att de flesta av de här korallreven tvärtom växer till och blir allt stabilare framkommer ytterst sällan i media. Vid analyser av över 600 korallrevsöar i Stilla havet och Indiska oceanen gjorda av geologer i Nya Zeeland visar det sig att 80 procent av öarna svarar på den lilla höjningen av havsnivåerna genom att växa till, somliga med så mycket som över 5 ha på ett enda decennium.  

Kiribati är emellertid ett sorgebarn i sammanhanget beroende på att ön är överbefolkad och överexploaterad. Huvudön har idag en befolkning på 50 000 och huvudstaden skyddas av dåligt konstruerade invallningar. Situationen blir inte bättre av att landet byggt långa broförbindelser mellan reven i syfte att öka den beboeliga landytan.  
  
Ett annat sjunkande skötebarn är Kivalina, en liten stad i Alaska som är belägen på en lågt liggande landremsa i Chukchi Sea, endast tre meter över havsytan. Där är förhållandena så kritiska att till och med de döda ger sig iväg. Under sitt besök i Alaska nyligen gjorde Obama ett stort nummer av det faktum att varje storm som drabbar området naggar det lite i kanten. Men att skylla stormar på klimatförändringarna är givetvis inget annat än rent skitsnack. Kivalina och de andra inuitsamhällena är en sorts reservat, skapade av de vita, och inga boplatser som invånarna själva valt.


Den påstådda globala uppvärmningen – som vi inte sett något av på snart 19 år – fortsätter att vara en myt som ger media rätt att fara med vilka lögner som helst. Skeppsgossen tror för sin del att just Al Gore och de andra klimatlögnarna inledde den journalistiska korruption som nu utbrett sig över hela den civiliserade världen och för alltid dödat tilltron till det som en gång kallades den fria och oberoende pressen. 

lördag 5 september 2015

Snart drunknar Obama i sina egna lögner


Skeppsgossen har i likhet med många andra funderat en del över varför klimatnarrarna gång på gång understryker att klimatförändringarna är mänsklighetens viktigaste fråga. Uppriktigt sagt så tror jag att det bara är ett sätt att dölja deras verkliga syften – nämligen att göra slut på orättvisorna i världen och skapa jämställdhet och allt annat som ingår i vad bloggaren Daniel Greenfield så träffande döpt till Homo progressivus.

Om Homo progressivus förlorar kampen om klimatet så är det mer eller mindre kört. Då återstår inget annat än rena sabotagehandlingar modell Greenpeace. Greenpeace-aktivister har vandaliserat provodlingar av GMO-ris som kan rädda tiotusentals barn från blindhet och en för tidig död. Tonvis med genmodifierade betor har bränts upp av dem. I Australien bröt sig Greenpeace för ett antal år sedan in på en experimentgård och förstörde GMO-vete, och på Hawaii har man huggit ner genmodifierade papayaträd samtidigt som det pågår en debatt om odling av dessa ska tillåtas eller förbjudas.

Det förklarar varför alla aktivister världen över idisslar budskapet om klimatförändringarna och den utmaning dessa påstås utgöra för hela människosläktet. Det är ju rent nonsens oavsett om påståendena kommer från någon okunnig professor i Sverige eller från självaste presidenten i USA som ju är lika okunnig i klimatfrågor som en svensk agronom.

President Barack Obama har ju nyligen besökt Alaska för att med egna ögon se hur glaciärerna smälter som en följd av växthusgaser och uppvärmning. Under besöket passade han på att titta på Exit Glacier, som är en 3 km lång ”isflod” som krympt över 240 meter sedan 2008. Intill den finns skyltar som markerar isklumpens minskning år från år. ”Vi måste förvissa oss om att våra barnbarn får ta del av detta”, förkunnade han.

I själva verket har Exit Glacier blivit kortare under många årtionden. Enligt National Park Service, som fotograferat och på senare år gjort satellitmätningar av denna isflod, sker det med ca 15 meter om året. Ebb och flod hos glaciärer är helt naturliga företeelser oavsett vad vi människor har för oss, säger en talesperson för nationalparken.  

Men Obama har fått nog med bevis nu, tycker han. ”De som förnekar detta blir allt färre och ensammare. De sitter fast på sin egen krympande ö.”

Om herr presidenten tagit sig tid att besöka andra glaciärer än de som krymper skulle han ha kunnat fara till Hubbardglaciären. Den är 25 procent större än hela staten Rhode Island och den har växt till sig under ett helt sekel! Men det stämmer ju inte med den hotbild han målar upp. I den bilden ingår ju också kalvande glaciärer, ett fenomen som flitigt använts i skräckpropagandan. Hubbard Glacier är just en sådan – och den skickar ofta iväg isklumpar höga som tiovåningshus samtidigt som den växer. Och det finns närmare tio andra sådana här växande glaciärer i Alaska.

Naturligtvis säger Obama ingenting om detta, antingen därför att han är okunnig eller därför att det inte stämmer med hans agenda. Ombord på Narrskeppet viskas det stundom om den trånga åsiktskorridoren, om hur obekväma nyheter smusslas undan och om hur politiker och journalister allt oftare kläcker ur sig rena lögner utan att någon vågar opponera sig. Snyfthistorien om den drunknade pojken Alyan som egentligen hette Alan är det färskaste exemplet på ”moralisk pornografi” som någon kallat den.


Barack Obama är lika slipad som Al Gore i konsten att ljuga om klimatförändringarna. Om han fortsätter i den stilen finns det en uppenbar risk att han en dag drunknar i sina egna klimatlögner.    

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare