Featured Post

Patrick Moore: Fakta om CO2

Härom dagen hittade Skeppsgossen följande text av Patrick Moore , den kanadensiske miljöforskaren som var med om att grunda Greenpeace...

lördag 31 mars 2012

Miljövännerna måste stoppas!

Johan Rockström har utsetts till Sveriges farligaste man. Hans absoluta övertygelse om att jorden går under ifall vi inte återgår till ett slags bronsåldersliv anammas av flertalet s.k. miljövänner. Så här refererar Göran Ahlgren, sekreterare i Stockholmsinitiativet, ett av Rockströms föredrag från början av året med den glada rubriken ”Är världen beboelig om hundra år?””Han listar negativa överraskningar under 2011: havsytehöjningen accelererar, CO2 utsläpp ligger kvar i 1000 år, kolsänkorna ser ut att vara på väg att braka ihop, vi står på tröskeln till tröskeleffekter, extremväder kan nu för första gången kopplas till utsläppen. Allt prat om eventuell frånvaro av uppvärmning möts med besked att den verkliga uppvärmningen maskeras av luftföroreningar och oceanerna.”

Det här är budskap som går hem hos media och okritiskt sprids till allmänheten. Nu senast visade en undersökning som gjorts av WWF och Trygg Hansa att sju högstadieelever av tio oroar sig för klimatförändringarna och att var fjärde elev tror att den globala uppvärmningen kommer att leda till jordens undergång.

Okunskapen och förmågan till kritiskt tänkande hos det växande släktet är förskräckande. Unga som gamla matas fulla med politiskt korrekta lögner som inga fakta i världen tycks kunna vederlägga.

Må vara att denne domedagspredikant är en samhällsfara men Skeppsgossen tycker ändå att det är fel att lägga skulden enbart på honom. Hela klimathysterin började ju med Bert Bolin, FN:s klimatpanel IPCC och Al Gore, uppbackade av skumraskorganisationer som WWF, Green Peace, Djurens vänner, Gröna bilister och Naturskyddsföreningen för att nu bara nämna några. Det är dessa organisationer och enskilda desinformatörer som Anders Wijkman, Maria Wetterstrand och Per Holmgren som gemensamt bär skulden till den nuvarande klimatgalenskapen.

Det finns otaliga exempel på vad som kan hända när de gröna får tillräckligt mycket att säga till om. Ett näraliggande och aktuellt sådant är förstås det svenska bensinpriset som ”klimatbeskattas”, ett annat är elpriset som höjts med nära 30 öre per kilowatt genom en grön ”energiskatt”. En massa statliga subventioner gör vindkraftsnasarna till kapitalister på konsumenternas bekostnad. Ett väl fungerande kärnkraftverk, Barsebäck, stängdes efter påtryckningar från de gröna i Sverige och Danmark.

I utlandet är det lika illa när klimatnarrarna släpps lösa. ”Gröna ekonomier” som Spanien, Portugal och Tyskland är nära att gå i konkurs på grund av den gröna icke-fungerande politiken, och många befarar att Storbritannien med sina vansinniga satsningar på vindenergi riskerar att hamna i samma knipa. I USA har Barack Obama målat in sig i ett grönt hörn genom sin envisa anti-fossila politik.
En av dem som analyserat miljöpartiets solkiga historia är professor Lars Bern i en artikel på Newsmill. Han skriver bland annat:

”Det stora genombrottet för skrämselindustrin var när man kom på idén att börja förklara naturens normala variationer med människans påverkan. Miljöpartiet fick sitt genombrott när man lyckades skylla en helt naturlig virusepidemi bland Östersjöns sälar på miljöskador. Likaledes har ozonuttunning vid polerna under den mörka årstiden och extrema väderhändelser förklarats med mänsklig påverkan. Det hela kunde göras troligt av att mänskliga aktiviteter sannolikt hade en viss del i uttunningen av ozonskiktet och i den lilla globala uppvärmningen under 1900-talet. De naturliga och dominerande orsakerna till dess förändring har dock förtigits effektivt.”

”Därmed öppnade man ånyo för vänsterns gamla krav på överstatlig och global maktutövning och skrämselindustrins apostlar började ifrågasätta demokratin som styrelseskick. Eco-fascismen var född och Miljöpartiet växte. Ledande domedagspredikanter… menar att världen borde styras av den självutnämnda elit som står bakom skrämselindustrierna och de stora överstatliga byråkratierna inom FN och EU. Vi får dagligen bevis på den symbios som vuxit fram mellan dessa korrupta byråkratier och skrämselindustrin. Det senaste i raden var en rapport från FN:s miljökommitté som visade sig vara en karbonkopia av ett kampanjmaterial från storföretaget Greenpeace. FN hade återigen anlitat en politisk aktivist för att skriva något som falskeligen presenterades som opartisk vetenskap.”

Skeppsgossen uppmanar alla Narrskeppets läsare att på alla sätt slå undan benen för miljöpartiet och dess anhang inför det kommande riksdagsvalet. Det är inte bara en demokratisk rättighet utan en skyldighet. Om vi också i framtiden vill ha ett hållbart och progressivt samhälle och inte gå tillbaka till bronsåldern som Johan Rockström m.fl. predikar.

fredag 30 mars 2012

Överdriv inte faran för "peak oil" (och avgå, Lena Ek)

Den norske professorn i petroleumkemi Øystein Noreng har idag presenterat rapporten ”Peak Oil – En ekonomisk analys” i en paneldiskussion i Rosenbads konferenscenter. I den slår han fast att frågan om en produktionstopp för oljan är överdramatiserad beroende på en missledande underskattning av marknadens och prisets betydelse för utvecklingen. Slutet på oljan är inte heller ett närliggande problem, även om oljan är en ändlig resurs. Teorin om peak oil fungerar som ett exempel på hur olyckligt det är om idéer som saknar vetenskapligt stöd får fäste och politiskt gehör. Den inför en obefogad oro, förvirrar klimatpolitiken och riskerar att förleda till politiska beslut som skadar samhället.


I slutet på 1990-talet hävdades att utvinningen och förbrukningen av olja översteg nya fynd, vilket skulle leda till att toppen av möjlig oljeproduktion var nära förestående.

”Inte sällan målas apokalyptiska visioner om omfattande kriser upp,” skriver Noreng. ”Som en följd av resonemanget får också klimatpolitiken en helt annan innebörd. Eftersom oljan med förbunden koldioxid ändå tar slut blir klimatpolitikens roll i stället att i någon mån senarelägga den framtida oljebristen.”

Professor Noreng har två huvudinvändningar mot resonemanget om en annalkande ”peak oil”.

Den ena gäller det faktum att mängden utvinningsbar olja ökar i takt med investeringar i teknik. Högre priser ger ökade incitament för teknikinvesteringar vilket förbättrar utvinningsmöjligheterna, samtidigt som forskning och utveckling sänker kostnaderna för prospektering, utbyggnad och drift. Priset påverkar även den ekonomiska lönsamheten för substitut till traditionell oljeutvinning. Redan vid ett pris runt $ 50-60/fat är till exempel produktion av skifferolja bärkraftig.

Den andra viktiga invändningen är att även prisets betydelse för marknadsanpassning av efterfrågan underskattas. Att passera en produktionstopp av en ändlig resurs är inte likställt med en katastrof. Det blir ingen plötslig fysisk brist på bränsle även om priset på olja gradvis ökar. Höga oljepriser försvagar efterfrågan och uppmuntrar till investeringar i energibesparing och nyproduktion. Utvecklingen på oljemarknaden har heller inte följt de prognoser som är baserade på teorin om peak oil. Efterfrågeökningen har varit svagare och utbudet har varit mer robust än väntat. Prismekanismen har fungerat.

Skeppsgossen har i många år varit skeptisk till snacket om ”peak oil”. I åtskilliga inlägg har jag rapporterat om nya fynd runtom på jorden, som enligt många bedömare säkrar oljeproduktionen för minst ett århundrade framåt. Samtidigt gör sig vår miljöminister skyldig till hårresande uttalanden som i Metro-klippet nedan (kanske som en reaktion på professor Norengs lugnande rapport).Lena Ek borde skämmas. Det är minst sagt skrämmande att ha en ansvarig minister som går i den genomkorrumperade Världsnaturfondens ledband! Avgå, säger Skeppsgossen.


torsdag 29 mars 2012

Inget aprilskämt: Blir vi bara mindre så klarar vi det!

He Pingping, världens kortaste person, dog 2010,
fast han var lagom stor för framtiden...   


Nu går skam på torra land eller om man så vill: nu har de riktiga nazisterna återuppstått i kinesform… Det handlar förstås om en artikel som för en tid sedan publicerats av professorn i filosofi och bioetik vid universitetet i New York S. Matthew Liao. Enligt denne mänsklighetens frälsare måste vi på kemisk väg “skapa om” människorna för att klara de kommande klimatförändringarna.
 I artikeln skriver den vise kinesen att vi hittills tänkt om i tekniska frågor för att bli mer energieffektiva. Som ett resultat har vi fått lätta hybridbilar och LED-lampor, hurra! Men det räcker inte. Människan avsätter sina ekologiska avtryck på alltfler ställen, så det finns ett absolut behov av att modifiera vår egen biologi så att vi konsumerar mindre av jordens resurser.

Enligt professor Liao kan ett mål vara att med hjälp av farmaka skapa ”köttintolerans”. Ett sådant medel kan fungera ungefär som antabus för alkoholister – när man åter kött blir man så illamående att man sedan kommer att undvika allt vad kött heter. Och det skulle få en dramatisk betydelse för klimatförändringarna.
Varför?
Jo, säger den vise kinesen, enligt en rapport från FN kommer 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser från boskap, och det är faktiskt en mycket större andel än vad trafiken står för. På senare tid har det till och med talats om att jordbruket står för över 50 procent av utsläppen. Slutsatsen kan bara bli att om vi minskar köttkonsumtionen i världen så kommer det att i hög grad gynna miljön. Kanske kan man i stället för ett piller tänka sig ett plåster som stimulerar immunsystemet att stöta bort köttprotein och på så sätt uppnå en mer eller mindre bestående motvilja mot köttprodukter.

En av dem som reagerat skarpast på dessa vansinnigheter är den tjeckiske strängfysikern dr Lubos Motl. Skeppsgossen vill gärna citera några punkter i hans kommentarer.

Genom att på medicinsk väg skapa ”köttintolerans” kan man få folk att inte bara sluta äta kött utan också att dö om det gör det. Därmed löser man ju flera problem – jordens befolkning minskar och alla ätliga djur blir överflödiga.

Nästa steg blir att krympa människor (ungefär som hästarna krympte och växte igen). Idealet är människor som är i genomsnitt 15 cm kortare än idag. Därmed minskar utsläppen och professor Liao har chansen att bli den längsta levande människan. Skulle ett och annat barn visa tecken på att växa till onormal längd kan man injicera ett hormon som får barnet att stanna vid max. tillåten standard 150 cm. Vidare bör bara ett barn per familj tillåtas som i Kina.

Människans ekologiska avtryck hänger delvis samman med storleken. Större personer behöver mer föda och näring. En bil behöver mer bränsle för att transportera en tyngre person, en större människa behöver mer tyg och han eller hon sliter mer på skor, mattor och möbler än vad mindre personer gör.

I ett tredje steg kan forskningen sätta in droger som förstärker empati och moral. Dessa moraliskt överlägsna vänstersympatisörer kommer att applådera alla påbud som får mödrar att svälta och abortera barn som tenderar att växa över tillåten längd.

”Efter några generationer kommer folk att se ut som mikrochips”, skriver dr Motl. ”Då kommer 85 870 klimatanalytiker med en genomsnittslön på 61 700 USD att undantas från en del av bestämmelserna eftersom de räddar världen.”

Djurens rättigheter kommer också att stärkas. Den som till exempel svär över mygg döms till döden tillsammans med alla familjemedlemmar och sällskapsdjur. På så sätt lär sig människorna att hysa respekt för andra livsformer.

Dr Motl avslutar med en rejäl och välbehövlig rallarsving:

"Jag hoppas att Liao och hans gelikar inleder försöken med bioteknologi på sig själva så att vi snart slipper se dem ovan jord. Det är hårresande att sådana svin får vistas vid universiteten i New York och Oxford. Deras idéer skiljer sig inte från nazitidens mest perversa medicinska planer annat än i så motto som att nazisterna åtminstone ville skapa en överlägsen ras, medan de här idioterna vill utrota hela människosläktet och ersätta det med småvuxna skithögar som de själva.”tisdag 27 mars 2012

Mörka timmen

I Nordkorea (övre delen av bilden) sparas det el varje natt,
 medan slösaktiga grannen Sydkorea badar i ljus (Wikipedia).  
På lördag kväll är det dags igen för Earth Hour, då vi mörklägger hela världen under en timme. Under mottot ”Släck för en ljusare framtid” uppmanar Världsnaturfonden WWF oss att ”skicka en stark signal till världens ledare att agera kraftfullt i klimatfrågan”.


Med tanke på att den måttliga temperaturhöjningen på jorden numera stannat av och att isarna breder ut sig vid polerna igen till glädje för isbjörnar och pingviner tycker man att det kunde vara tid att skrota det här jippot. Begrepp som ”global uppvärmning” har ju officiellt ersatts med ”klimatförändringar” som i princip kan betyda vad som helst, och numera talas det mera om ”ett hållbart samhälle” än om klimat.

Tyvärr spelar företag och organisationer fortfarande med och gör ett nummer av att de stödjer Earth Hour. På det sättet kan de vinna kunder och medlemmar. Förra året lär enligt WWF varannan svensk ha släckt ljuset, vilket sägs vara ett bevis på hur ”klimatsmarta” vi svenskar är. Personligen ser jag det som ännu ett bevis på hur svårt det är att avliva myterna om jordens förestående undergång.

Och tänd för allt i världen inga stearinljus under ”mörka timmen”. Fem stearinljus släpper under denna timme ut lika mycket koldioxid som en gammaldags 100 W-glödlampa förbrukar el. Någon har räknat ut att om alla människor tänder stearinljus så finns det risk för att den globala medeltemperaturen höjs med någon miljarddels grad.

P.S. Den som inbillar sig att Earth Hour är något slags gräsrotsinitiativ tar grundligt miste. I stället är det två stora företag som ligger bakom jippot, nämligen Världsnaturfonden WWF och australiska mediajätten Fairfax Media Limited. WWF har idag kontor i 30 länder och 5 000 anställda. Omsättningen uppgick 2010 till ¾ miljarder dollar. En australiska blogg har fått fram att Fairfax äger en tredjedel av rättigheterna till "varumärket" Earth Hour. De människor som deltar i denna årliga släcka-lamporna-ritual och tror att det är en handling för miljöns bästa bör alltså tänka om. Ytterst handlar det om att falla offer för en smart orkestrerad pseudohändelse. D.S.


fredag 23 mars 2012

Forskarna har inte en susning om klimatmekanismerna

I Uppsala anordnades nyligen en paneldiskussion om klimatfrågan och den globala uppvärmningen med ett antal prominenta professorer som deltagare, bland dem Lennart Bengtsson, David G. Gee och Sven Kullander. Alla var överens om att klimatfrågan fått en överdriven betydelse och överpolitiserats, något som leder till irrationella politiska beslut i den viktiga energifrågan.
Intressant var att klimatforskaren Lennart Bengtsson framhöll att forskarvärlden ”inte har en susning om hur det hela hänger ihop”. Variationer i solens inverkan avfärdas eftersom man inte känner till några vettiga mekanismer för detta. Men temperaturen ska upp, frågan är bara hur mycket.

David G. Gee var snabb att berätta det har varit mycket varmare förr i världen. Speciellt behagligt tycks det ha varit för sisådär 8000 år sedan. Den uppvärmning vi nu upplever kom igång för ca 200 år sedan då glaciärernas började dra sig tillbaka och vi är nu snart tillbaka till nivåer som motsvarar den medeltida värmeperioden efter att däremellan ha genomlidit den lilla istiden. David pekar på den dåliga eller helt avsaknade korrelationen mellan temperatur och koldioxidhalt och föreslår en ”vänta och se”-strategi för klimatåtgärder.
Agronomen Johan Rockström
kan vara vår tids farligaste svensk.
Stockholmsinitiativets Göran Ahlgren som sänt Skeppsgossen en sammanfattning av mötet påpekade till slut att panelen borde fundera över hur man bör hantera opinionsbildare som Johan Rockström, en person som likt moderna domedagspredikanter förvränger verkligheten för att skapa maximal skrämseleffekt på media, politiker och beslutsfattare. ”Agronomen Rockström är den som av samhället uppfattas som auktoritet och företrädare för klimatforskningen i Sverige. Genom detta samhällsinflytande påverkar han politiker till irrationella och kostsamma misstag. Det kan vara relevant att fråga: Är Johan Rockström vår tids farligaste svensk?”

Skeppsgossen gläds åt att tonen i klimatdebatten på annars så akademiska The Climate Scan understundom skärps. Att Rockström och hans anhang inom miljöpartiet och liknande gröna konstellationer är en samhällsfara är otvetydigt. Det värsta är att han reser runt i världen som något slags representant för Sverige tillsammans med den grå eminensen Anders Wijkman, självklart på skattebetalarnas bekostnad.torsdag 22 mars 2012

Solenergin ännu värre än vindsnurrorna

Washington Post rapporterar att många länder i Europa kraftigt drar ned på sitt stöd till solkraftsindustrin. Orsaken är att det inte finns mer pengar att gödsla med. Klokt nog drabbar de nödvändiga besparingarna de förnybara energislagen.


I Tyskland planerar staten att minska bidragen med ytterligare 29 procent förutom de 15 procent som redan beslutats. Storbritannien och Italien har liknande avsikter, medan Spanien redan i januari 2012 helt drog in alla stödpengar till solkraftsindustrin.

Enligt ny statistik svarar Tysklands satsning på solenergi för endast 3 procent av den totala elproduktionen. Hur mycket får då de tyska konsumenterna betala för nöjet att använda solenergiproducerad elektricitet?
Uppskattningsvis belastar omställningen till “grön” energi varje tysk familj med runt 90 kronor i månaden. Genomsnittspriset per kWh ligger i Tyskland på ca 2 kronor.

Solkraftindustrins tillskyndare framhåller förstås att subventionerna skapar en massa “gröna” jobb. Problemet är bara att dessa arbeten leder till att ännu fler vanliga jobb försvinner. En forskare vid Stanforduniversitetet summerar:

“Elproduktionen, oavsett typ, skapar i sig betydligt färre jobb än andra ekonomiska samhällsaktiviteter. Enligt mina beräkningar handlar det om mellan 17 och 67 procent av genomsnittet för alla typer av arbeten. De förlorade arbetstillfällena innebär att basen inom jobbsektorn krymper genom subventioner i och med att investeringarna försvinner från andra sektorer som skulle kunna skapa fler jobb.”

Här står en äkta klimatnarr och orerar
framför en miljon solpaneler utanför Boulder City i Nevada.

Man kan också se saken så här: investeringarna i solenergi förstör sju arbeten, i vindenergi åtta arbeten, i biomassa åtta, i kolkraft sex och i naturgas åtta jobb. Allt jämfört med de 10 jobb som varje satsad miljon dollar normalt skapar. Detta är siffror från USA men Skeppsgossen har ingen anledning att tro att de inte gäller för Sverige också.

Ett färskt exempel är Copper Mountain Solar 1 Plant i Boulder City, Nevada. Anläggningen, som är USA:s största, byggdes 2010 för 141 milj. dollar – av summan utgjordes 42 miljoner av statliga skattekrediter och 12 miljoner i skatterabatter från staten Nevada. Byggandet av kraftstationen gav 300 deltidsjobb, men idag arbetar endast fem man på anläggningen. Det betyder att varje anställd kostat staten 10,8 milj. dollar i subventioner.

En poäng i sammanhanget är också att ägaren till anläggningen, Sempra, finns i San Diego i Kalifornien, och att den el som genereras i Nevada skickas till södra Kalifornien. Så någon större vinst har det inte blivit för Boulder Citys invånare som nu får betala 35 procent högre elräkningar än innan Solar 1 fanns trots (eller som tack för) att de varit med om att subventionera anläggningen. Och inte nog med det – jämfört med elektriciteten från ett kolkraftverk är den solproducerade elen 3,5 gånger dyrare.

Så kan det gå om de gröna släpps lösa och får som de vill!

fredag 16 mars 2012

Vindkraftsvansinnet i siffror

Det spelar ingen roll hur många argument mot vindkraften som förs fram i debatten – miljönarrarna slår ständigt dövörat till eftersom de här fula snurrorna är ett slags symboler för vad de kallar framåtskridande.


En ny brittisk studie visar än en gång att vindkraften är oerhört kostsam, ineffektiv och dyrbar. För att åstadkomma samma utsläppsminskning kostar vindkraften tio gånger mer än t.ex. gaseldade kraftverk. Trots det fortsätter den brittiska regeringen (liksom den svenska) att satsa skattebetalarnas pengar i denna energiform.

Det är ekonomiprofessorn Gordon Hughes vid universitet i Edinburgh som räknat på de verkliga kostnaderna för vindkraften. Om det är miljön man månar om, säger professorn, så är vindkraften det absolut dyraste alternativet. Ett gaseldat kraftverk kan byggas för runt 13 miljarder pund, medan motsvarande vindfarmer kostar 120 miljarder. 

Det finns också andra beräkningar som ger ungefär samma negativa resultat. Världens största vindsnurror vilar på 1 300 kubikmeter betongfundament. För tillverkningen av denna betong går det åt 893 megajoules/ton. Plus transporten av 3 250 ton betong (vikten beräknar på 2,5 ton/kubikmeter). Resultatet blir 893 mj x 3 250 ton = 2 902 250 megajoules.

En megajoule motsvarar 3,6 kWh. Av detta följer att den här vindsnurran måste generera 806 180 kWh innan den ersatt den energi som gått åt enbart för att framställa betongfundamentet.
Därtill kommer produktionskostnaden för 180 ton stål och brytningen och bearbetningen av 100-tals kg giftiga sällsynta jordmetaller. Själva snurran är 120 m hög och bladen 61,5 m långa…

Men vänta – Norge planerar ännu högre vindkraftverk. Med en höjd på 180 m och en propeller med 126 m långa blad ska ett sådant åbäke kunna ge el till 2 000 bostäder till en kostnad i storleksordningen 67 miljoner dollar. Kostnaden för varje bostad blir då runt 33 000 dollar, plus drifts- och underhållskostnader. Plus kostnaderna för nedmontering när snurran tjänat ut.

Skeppsgossen tycker att de här beräkningarna borde få vem som helst att inse hur vansinnig satsningen på vindkraft är. Men politikerna framhärdar, elleverantörerna gnuggar händerna och markägarna fyller sina kassakistor påhejade av alla de gröna idioter som kallar vindkraften miljövänlig.

torsdag 15 mars 2012

Allt kött är höFyra flickor som gillar kött.

Efter larmet om havens försurning är det dags för nästa CO2-varning. Nu handlar det om köttkonsumtionen.


Enkelt uttryckt bör vi gå över till kyckling och vegetabilier och undvika rött kött. För ju mer kött vi äter desto fler kor måste vi ha strövande omkring i ekosystemen, ätandes gräs och pruttandes något vedervärdigt. Al Gore, Rajendra Pachauri m.fl. auktoriteter har för åtskilliga år sen slagit fast att metanet från korumpan är ännu mer aggressivt än bubblorna i champagne och bordsvatten.

Tanken får nu tungt forskarstöd av en trio tokstollar med hemvist vid universiteten i New York och Oxford: S. Matthew Liao, Anders Sandberg och Rebecca Roache. De har kommit fram till att vi människor måste konstrueras om för att rädda jorden, vilket kan ske med diverse hormonpreparat och genetisk ingenjörskonst av andra slag.

En rekommenderad metod är att skapa någon typ av hormonplåster som gör att vi spyr så fort vi smakar kött. På det sättet kommer boskapsskötseln att självdö och mängden växthusgaser att minska. En elegant och human lösning, inte sant?

Det värsta är att sådana här idéer slår rot som ogräs i debatten och förstärker tron på det påhittade hotet om en klimatförändring orsakad av mänsklig aktivitet. Senast i Aftonbladet 14 mars kunde vi läsa att en enda portion rött kött från nöt, gris eller får om dagen ökar risken att dö i cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar med 13 procent enligt en studie från Harvard. Och sätter du i dig två skivor bacon eller en varmkorv om dagen ökar risken med hela 20 procent.

I dagarna kom också en rapport från Danmark som påstår att det är den ökade CO2-halten i vårt blod som påverkar hjärnan så att vi äter oss allt tjockare. En annan rapport gör gällande att vegetarianer har fler och friskare spermier än köttätare.

Skeppsgossen misstänker att det är IPCC som ligger bakom anti-köttpropagandan med tanke på hur angreppen samordnas för att åter väcka liv i den i många länder nära nog avsomnade CO2-debatten.

Därför rekommenderar han sina läsare att klicka sig fram till http://methanemadness.cfact.org/
och förströ sig en stund med att proppa igen koarslen med korkpistol – det är mycket roligare än det låter och applåderas av självaste Al Gore (när ska vi förresten slippa den karln?).


tisdag 13 mars 2012

Havens försurning - ett nytt skrämskott från IPCC

Nu är det dags för nästa skrämskott i klimatfrågan: en studie som publicerats i tidskriften Science visar att världshaven aldrig har försurats så snabbt som idag – möjligen med undantag för en värmeperiod för 56 miljoner år sedan. Det leder enligt en annan studie till att korallrevens biologiska mångfald kommer att minska med 40 procent.Försurningen hänger förstås samman med uppvärmningen och den ökade koldioxidhalten i atmosfären. Enligt IPCC-experterna räcker det med en ökning på 100 miljondelar CO2 och 0,6 grader temperaturhöjning för att korallerna ska försvinna.

Ingen av dessa försurningens olyckskorpar nämner ett ord om att korallerna uppstod under kambrium när CO2-nivåerna var minst 4000 ppm högre än idag och medeltemperaturen 12 grader högre.


Flera fristående experter inom havsforskningen framhåller också att extrema variationer i havens pH-värden är helt naturliga och mycket vanliga. Det kan förekomma kraftig försurning lokalt med värden ända upp till 1430 pH-enheter utan att det marina livet påverkas negativt. Värdena kan dessutom växla från dag till dag. Ingenting visar heller att mänsklig aktivitet har någon inverkan. Alla dessa larmrapporter är enligt dessa forskare inget annat än hysterisk anti-vetenskap i miljörörelsens tjänst.

I Medelhavet gjordes ett experiment där man omplacerade koraller och blötdjur i försurade marina miljöer. Det visade sig att dessa fortsatte att kalcifieras och att de till och med växte fortare när de exponerades för de höga koldioxidnivåer som förutspås bli verklighet inom de kommande 300 åren.

De stora bovarna när det gäller marina ekosystem är överfiskning och nedsmutsning. En långsam och gradvis försurning av haven utgör i jämförelse med dem ett mycket litet hot som inte förtjänar feta rubriker. På sätt och vis hjälper vi faktiskt kalcifierande organismer genom att tillföra CO2, eftersom CO2 utfälls som bikarbonat, vilket marina organismer använder för att bilda skelett och skal.

Dr John T. Everett, som ofta anlitades av IPCC i början på 2000-talet, hade många kloka ord att säga om försurningen i ett utskottsförhör i den amerikanska senaten. Han slog inledningsvis fast att empirisk forskning var att föredra framför datormodeller. ”Om vi lämnar datorskärmarna och studerar historiska fakta, kan vi konstatera att haven och kustområdena har varit både mycket varmare och mycket surare än idag”, sa han.

Det marina livet är nästan lika gammalt som världshaven och har överlevt inte bara mycket höga koldioxidhalter utan också temperaturer som lät polerna grönska innan isen som vi har idag utbredde sig över dem. Minnen av dessa tvära kast ingår med stor sannolikhet i arternas genetiska arv. Insjöarna är exempelvis mycket surare än världshaven (runt 8 pH) men rymmer i stort sett samma livsformer som haven.

Nyligen har det visats att clownfiskyngel tappar förmågan att lukta sig till rovfiskar och att hitta hem vid CO2-nivåer mellan 1000 och 2000 ppm som kan förväntas i framtiden enligt IPCC. Det skulle i värsta fall innebära att alla fiskar som återvänder till sina yngelplatser för att leka inte skulle hitta vägen i framtiden. Men hur är det då med ålarna som simmar till och från Sargassohavet? De har upplevt både kontinentalförskjutningen och perioder med betydligt högre CO2-halter än idag.

”Om någon kunde visa på att det inte funnits varken koraller, musslor, ostron eller skalplankton när jorden hade dubbelt eller tredubbelt så höga CO2-halter som nu, då skulle vi ha anledning att oroa oss”, säger dr Everett.söndag 11 mars 2012

Lider Lena Ek av klimat-OCD?

Miljöminister Lena Ek får sig en rejäl avhyvling av Per Welander på sajten The Climate Scam efter ett ovanligt idiotiskt inlägg på Newsmill. I detta hackar hon bland annat på Polen för landets satsning på kol- och kärnkraft. I stället bör de enligt vår allvetande miljöminister satsa på vind- och vågkraft – plus solenergi!

Så här skriver Per Welander:
”Lena Eks prat om våg- och solenergi – vad är det för sagor? Skulle detta kunna hjälpa Polen? Vet Lena Ek vad detta kostar? Hur låg verkningsgrad denna produktionsform har? Kan Lena Ek peka på en enda anläggning på våra breddgrader som kan producera el till dagens priser utan subventioner. Vet Lena Ek hur låg solinstrålningen är på vintern i Polen när energibehovet är som störst?... Det är dags att kasta gröna sagorna i papperskorgen och göra revolt mot EU:s byråkratdirektiv som gör oss fattiga. Polen förtjänar vårt stöd när de satsar på kärnkraft istället för vind- och vågkraft. Polackerna är inte så dumma att de följer Lena Eks tokiga råd.”

Kanske lider Lena Ek av den psykiska sjukdom som kallas OCD eller tvångssyndrom. I en undersökning som gjorts vid universitetet i Sydney visade det sig nämligen att nära 30 procent av de patienter som diagnosticerats med OCD led av utpräglad ”klimatalarmism”. Den yttrade sig bland annat i att de titt som tätt kontrollerade alla elapparater för att minska energiuttaget (och kanske monterade de in mätare för strömförbrukningen också – Skeppsgossens kommentar).

På sin blogg presenterar den tjeckiske fysikern Lubos Motl (http://motls.blogspot.com) studien närmare:
”Vissa undersökningar tyder på att hundratals miljoner människor i västvärlden har hjärntvättats så att de verkligen tror på klimatlarmen. Så många platser lär det väl inte finnas på världens mentalsjukhus, men ännu så länge behöver vi inte hitta lösningar på detta logistikproblem. En rad EU-organ har ju sedan länge ett samarbete med psykiatriska kliniker där många av dessa patienter förvaras.”

”Behandlingarna kostar visserligen skattebetalarna inom unionen en halv triljon dollar om året men patienterna trivs. De tillåts släcka (och förbjuda) inte bara glödlampor utan vill nu också förbjuda flygtransporter i Europa och Asien.”

En känd person med klimat-OCD och säkert
en som inspirerat vår miljöminister.

lördag 10 mars 2012

Vi lever i en kall tid


Diagrammet ovan visar hur jordens medeltemperatur varierat under geologisk tid. Under t.ex. perm, trias och jura inträffade en lång varm period med en medeltemperatur på 25 grader Celsius (och till och med varmare än så i slutet av perm). Under tertiär började temperaturen sjunka till ca 17 grader och det har den fortsatt att göra under pleistocen och in i vår era. Det är inte långt ifrån att vi tangerat "bottennoteringen" strax över 10 grader Celsius. Troligen väntar en varm period runt hörnet, men hur varm den blir kommer varken vi eller våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn att få veta. Under alla förhållanden tycker Skeppsgossen att de här kurvorna borde mana klimatnarrarna till besinning och eftertanke, men det är väl mycket begärt... De tror ju mer på sina datormodeller än på geologiska fakta.
Diagrammet har vi hämtat från den mycket intressanta sajten http://scotese.com/climate
   

torsdag 8 mars 2012

Priset för vindkraftverk och elbilar betalas i Baotou

Här bearbetas neodym till vindkraftsgeneratorer och elbilar


I december 2011 kommenterade Skeppsgossen kraftbolaget Bixias lika osmakliga som lögnaktiga reklamkampanj med parollen ”Älska vind!”.

Här ovan visas en annan sida av den vackra bild som vindkraftkapitalisterna matar oss med. Den är från Inre Mongoliet, en del av Kina som har över 90 procent av de s.k. sällsynta jordartsmetallerna och framför allt neodym, som används för framställningen av magneterna i både vindsnurror och elbilar.

Brytningen och bearbetningen av malmen är en miljökatastrof som inte alls uppmärksammats av media och som medvetet förtigs av de gröna apostlarna. I staden Baotou har jordbruksmarken offrats för en milsvid sjö av förgiftat spillvatten från fabrikerna som bearbetar neodymet.

Enligt de brittiska journalister från Daily Mail som besökt området är stanken från det radioaktiva spillvattnet outhärdlig. Efter bara någon timmes vistelse drabbas man av illamående och kräkningar. För att överhuvudtaget kunna vistas utomhus måste man ha ansiktsmask.

Brytningen inleddes redan på 1960-talet av den statliga Baogang-gruppen. Till en början tyckte befolkningen att det var spännande med en skimrande vattenspegel ute på åkern, men i och med att vindkraften byggts ut i västerlandet har fabrikerna brett ut sig och kontaminerat hela trakten.

I byn Dalahai är cancer den vanligaste dödsorsaken idag. Andra effekter av kemikalierna är benskörhet, tandlossning, andningsproblem och hudsjukdomar. Enligt officiella rapporter är sjöns strålningsnivåer tio gånger högre än i andra områden.

Men hälsovårdsmyndigheterna förnekar att området är särskilt utsatt. I stället har man anställt säkerhetsvakter som håller besökare på avstånd och vallat in hela sjön så att den inte kan upptäckas från vägen.

Neodym ingår i en legering som används för att framställa de starkaste magneter världen känner. Elmotorer och generatorer arbetar enligt elektromagnetiska principer och ju starkare magneter desto större effektivitet. Tidigare användes neodym i små kvantiteter i bl.a. högtalare och hårddiskar, men det är den gröna teknologin som skapat en boom för brytningen av jordartsmetallen. I en modern högeffektiv vindgenerator används så mycket som 2 ton av metallen till permanentmagneterna.Älskar de också vindkraften?


tisdag 6 mars 2012

Brittisk vindkraft "en styggelse"

Så här tänker man sig att det kommer att se ut kring Bristol Channel med 220 m höga vindsnurror. Frågan är dock om det kan beta några kor under dem med tanke på infraljudet från propellrarna som orsakade att korna kastade sina kalvar i Altamont Pass i Kalifornien.

Enligt färska uppgifter kommer endast 1,9 procent av världens samlade elproduktion från vindkraft. Detta trots att vindkraften förstör landskapet, tvingar människor från deras hem, skövlar skogen, skapar arbetslöshet, dödar fåglar, fladdermöss och insekter, förgiftar sjöar i Inre Mongoliet med utsläpp från framställningen av neodym som i stor mängd ingår i varje aggregat och tusen andra ting. Om vindkraften fungerar borde den ha bevisat det nu.


Så skriver den brittiske journalisten Matt Ridley i ett kraftfullt inlägg i The Spectator. En ljusning ser han dock i att den brittiska regeringen nu börjar komma till insikt om detta fiasko. De tre ledande vindkraftföretagen Mitsubishi, Gamesa och Siemens har börjat dra öronen åt sig vad gäller nya vindfarmer till havs och danska Vestas kräver försäkringar från regeringen att den tänker fortsätta med vindkraftssatsningarna innan de bygger sin planerade fabrik i Kent.

När vindfarmerna hamnar i havet slipper man se dem, men det innebär också att skattebetalarnas kostnader fördubblas. Enligt marina experter är det i det närmaste omöjligt att få vindkraftverken att fungera i Nordsjön under en 25-årsperiod. Reparationskostnaderna kommer att bli skyhöga. Redan nu har detta uppmärksammats för de turbiner som finns utanför Kent, Danmark och Doggers Bank.

I Storbritannien svarar vindkraften för 0,6 procent av den totala energiproduktionen. Det innebär att de fossilbaserade kraftverken som svarar för reglerkraften måste användas flitigt, varför den reella minskningen av koldioxidutsläppen kan beräknas till någon procent eller ännu mindre.

Nu ska vi inte tro att politikerna gör en tvärvändning när det gäller satsningen på vindkraft. Redan är en massa kontrakt påskrivna. Men smekmånaden borde vara över och man kan undra över att den varat så länge som den gjort, med tanke på den miljö- och kapitalförstöring som satsningen på vindkraft inneburit, inte minst i Sverige.

Ett svar är pengar, menar Matt Ridley. Vindkraften startade en riktig huggsexa. Deltagarna var inte bara tillverkarna, kraftbolagen och markägarna utan i lika hög grad riskkapitalisterna som såg världens chanser att berikas sig. Till och med när det blåste så hårt kring jul och nyår 2011/2012 att vindsnurrorna måste stoppas fick de slantar att stoppa i fickan (300 000 pund enbart i Skottland) och pengarna fortsatte att strömma in när effekten var så hög att nätet överbelastades (totalt 7 miljoner pund under 2011).

Inom vilken annan bransch hittar kapitalisten sådana säkra guldkalvar? Politikerna på riks- och lokal nivå har också en stor del i vindkraftsbubblan i och med att de gått på de blå dunsterna och till varje pris strävat efter att vara med sin tid. Vem vill vara en bakåtsträvare?

Idag finns det runt 3 500 vindsnurror i Storbritannien, säger Matt Ridley. Han tycker att man bör spara några av de allra största som monument över mänsklighetens dårskap. Skeppsgossen är den förste att hålla med honom.lördag 3 mars 2012

Smart grid - en meningslös teknik

Här blir det inte mycket elström...
Elbolag världen över arbetar nu på att utveckla s.k. smart grids, alltså eldistributionsnät som arbetar i stil med internet och ska revolutionera inte bara kraftöverföringen utan hela det moderna samhället. Lawrence Solomon vid Financial Post har analyserat detta tekniska under och kallar det ”en politisk fantasi som inte ger några andra ekonomiska vinster än att stödja politiskt korrekta teknologier som inte heller ger några andra ekonomiska vinster än att rädda världen från den globala uppvärmningen”.


“Smart grids” kan liknas vid ett internet för eldistribution där elbolaget fungerar som server. . Men i stället för filer och filmer laddar du ned ström till elbilen i garaget och skickar tillbaka elektricitet från solcellerna på hustaket. ”Det låter tjusigt”, skriver Solomon, ”men faller platt ur ekonomisk synpunkt”.

Han fortsätter: ”Internet är lönsamt och förmedlar högvärdiga data som filmer och andra media, vilka är lönsamma, till laptops och andra mottagare som är lönsamma. I motsats till detta kommer det smarta elnätet att distribuera mestadels lågvärdig och olönsam elektricitet från solcellspaneler och andra olönsamma energikällor. Att det nu satsas miljarder dollar på att utveckla den här typen av eldistributionssystem är inget annat än ett försök att komma till rätta med nackdelarna med en teknologi som måste få statliga bidrag för att kunna överleva.”

Solenergin är opålitlig och har inbyggda risker för avbrott i leveranserna. En vecka med idel gråmulna dagar kan reducera uteffekten från panelerna med så mycket som 90 procent också under sommaren. Vintertid kan häftiga snöfall helt strypa produktionen under flera veckor. För mycket solsken är också ett problem. Stark eftermiddagssol i kombination med låg förbrukning kan enligt tyska energiexperter leda till att distributionsnätet klappar ihop. Jämfört med vindkraft är emellertid solcellerna bättre. Vinden är nyckfull, ibland blåser det inte alls, andra gånger blåser det för mycket. Det går alltså inte att slå på och stänga av dessa energiproducenter för att tillmötesgå elkonsumenternas krav utan de är och förblir helt beroende av väder och vind.

Vad ett smart grid-nät gör är att styra konsumenterna i stället för distributionen. För att kompensera för plötsliga energibortfall på nätet måste tekniken alltså gå in i hushållen och stänga av kylskåp, frysar, tvättmaskiner och andra elektriska apparater. Det ger kraftdistributörerna möjlighet att styra vårt sätt att leva genom att till exempel höja elpriserna när efterfrågan är störst och sänka den när den är minst, vanligen nattetid. Överskottselen ska således kunna ladda batterierna i våra elbilar medan vi sover. Samtidigt vet vi att elbilarna inte har någon framtid och förblir alltför dyra och opraktiska för vanliga människor trots subventionerna från staten.

Och lika illa kommer det att gå för sol- och vindteknologin. När subventionerna nu börjar minska går alltfler av ”framtidens företag” i konkurs. Detsamma gäller med all säkerhet för smart grid-systemen. Det förhållandevis småskaliga experimentet i Boulder, Colorado, kostade i utbyggt skick 100 miljoner dollar mer eller tre gånger så mycket som den projekterade kostnaden. De anslutna elkonsumenterna har fått punga ut med 2000 dollar per hushåll till ingen nytta alls.

Också i Sverige ska man nu göra fullskaliga experiment med smart grid-överföring på Gotland. ”Där finns mycket vindkraft, men distributionsnätet har flaskhalsar som kan komma att begränsa överföringen mellan vindkraftverken och konsumenterna”, säger Håkan Gustafsson, projektledare från Vattenfall i Smart Grid Gotland. ”En av projektets stora utmaningar är att skapa möjligheter för nätet att kunna ta emot ännu mer vindkraft, där producenterna även kan vara hushåll som sätter upp egna vindsnurror på tomten, så kallade prosumers”.

Kontrollen av hushållen lindas in i vackra fraser som ”att få konsumenterna delaktiga”. Men Håkan Gustafsson erkänner i en intervju att det kommer att krävas mer övervakning och styrning. Och mer övervakning och styrning är väl exakt vad vi vill ha i en demokrati, inte sant?

Vattenfall har för övrigt satt upp en lista på mål, ”en vision för det smarta nätet 2030”, som ser ut så här (Skeppsgossens kommentarer inom parentes):

- Vi kan klara klimatmålen (Vilka vi? Vilka ska betala? Vilka klimatmål?)

- El är rätt lösning (Utom till att driva landsvägsfordon.)

- Elen är alltid tillgänglig och pålitlig (Ja, så länge den levereras av vatten- och kärnkraft.)

- Elfordon är en del i den uthålliga lösningen (Knappast utanför storstäderna.)

- Det finns nya aktörer på elmarknaden (En massa skojare som gör allt för att sko sig på klimatlögnerna och lovar runt och håller tunt.)

fredag 2 mars 2012

Meningslös tv-debatt om bensinpriset

Gårdagens Debatt i STV behandlade bland annat ett mycket aktuellt ämne, nämligen de ohemula bensinpriser vi nu fått. Som vanligt fick bilisterna som drabbas av den vansinniga skatten inte så många ord med i laget, utan de som hördes mest var en miljöpartist som varit med om att höja bensinskatten och en rabiat stockholmsbrud som hatar bilen som företeelse.
Och som vanligt fick vi höra att oljan håller på att ta slut. Om vi inte slutar köra bil så kommer bensinen att kosta kanske 30 kr litern, sa miljöpartisten utan att rodna. Resonemanget är förstås helt orimligt, för om bensinen tar slut kan vi ju inte längre köra bil överhuvudtaget. En Greenpeacerepresentant hann till och med få in någon mening om klimatförändringarna i det allmänna tjafset innan slutsignalen gick.

Om de narrar som bjuds in till sådana här tv-debatter orkade ta del av några andra nyheter än de som pk-media basunerar ut, kunde vi kanske få en diskussion om själva kärnfrågan: de relativt små höjningar som oljebolagen är skyldiga till är ett intet jämfört med de skatter och avgifter som politikerna och de gröna lobbyisterna belastar bensin- och dieselpriserna med. Tyvärr var det ingen i programmet som fick tillfälle att framföra att bensinen fortfarande kostar runt 7 - 7,50 kr utan skatter och miljöavgifter.

Kenneth Winsborg från http://www.bensinskatteuppror.se/ verkar var en påläst och engagerad person, som naturligtvis inte hade en chans mot de pladdrande ”miljökämparna”. Vid en koll på hemsidan visar det sig att över 1,8 miljoner personer har skrivit under protestlistorna sedan 2006. Till vad nytta, undrar Skeppsgossen, som med stigande ålder känner ett allt större förakt för politikens företrädare. Svensken är ju berömd för att knyta näven i byxfickan i stället för att handla. Medan till exempel franska åkare blockerat motorvägarna i protest mot statliga pålagor fortsätter deras svenska kolleger (och privatbilisterna) att fylla tanken och statskassan.

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare